Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Tallers i fires

Més activitats

2017

màxim]
"Experiments de Física per estudiants",
01/03/2017
Facultat de Física
Universitat de Barcelona

màxim]
Experiments de Física,
23/01/2017-03/02/2017
Facultat de Física
Universitat de Barcelona

2016

FestaCienciaBarcelona.jpg
Taller ALADIN LITE i microxerrades, 18/06/2016
Festa de la Ciència, Barcelona
salo2016.jpg
Activitats al Saló de l'ensenyament
(09-13/03/2016)

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl