Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Monografies

Aurores polars:

Les aurores polars són coneguts fenòmens que il•luminen el cel de nit, sobretot a les zones polars, amb una gran varietat de formes que canvien contínuament.

Pluges d'estels:

Moltes vegades es parla de les pluges d'estels que es poden veure durant l'any. Però, que són aquests "estels"? quina explicació donen els astrònoms d'aquests fenòmens?

Missions espacials

La missió Gaia:

La missió de la ESA que cartografiarà prop de mil milions d'estrelles de la Via Làctia. En ella participen 30 investigadors de la UB.

New Horizons

Aquesta missió de la NASA va ser dissenyada per ajudar-nos entendre els mons de la frontera del Sistema Solar mitjançant el que serà el primer reconeixement de Plutó i les seves llunes, Caront, Nix i Hydra. La missió visitarà després un o més objectes del cinturó de Kuiper.

Rosetta

Missó internacional que consta d'un un orbitador i i un aterrador per a revelar els secrets dels misteriosos "mini" planetes de gel: els cometes

Curiosity

Amb el seu rover Curiosity la missió Mars Science Laboratory és part del “Mars Exploration Program” de la NASA, un esforç a llarg termini de l'exploració robòtica del planeta vermell.

La mesura del temps:

La mesura del temps sembla una cosa senzilla: les busques del rellotge marquen com va discorrent impassiblement. Darrera dels rellotges actuals, però, hi ha molts segles d'història, mètodes diferents de mesurar el temps, i lleis de la física que estableixen les relacions entre uns rellotges i uns altres.


Galileo Galilei.400 aniversari de les primeres observacions del cel amb telescopi:

L'any 1609 Galileo Galilei va dirigir per primera vegada, amb esperit científic, un telescopi cap al cel. Aquell esdeveniment va suposar l'inici de l'astronomia moderna i va revolucionar completament el nostre concepte d'Univers i del nostre lloc dins d'ell. Però Galileo no és només famós pels seus descobriments científics, que com veurem no es van limitar a l'astronomia. Galileo és també, i potser principalment, conegut pel judici al que l'Església el va sotmetre per haver difós les idees copernicanes que situaven al Sol al centre de l'Univers, i en el qual va ser declarat culpable i condemnat a arrest domiciliari per la resta dels seus dies.

Gravetat i col·lisions. Quins cossos poden xocar amb nosaltres?:

En el Sistema Solar on ens trobem immersos com a habitants del planeta Terra, no ens hi trobem pas sols. No només hi ha els altres planetes i els satèl.lits, sinó que també hi trobem asteroides, cometes i milions de partícules de pols, cada u seguint el seu camí entorn del Sol. La Terra en la seva trajectòria al voltant del Sol, any rera any, realitza un escombrat constant de material còsmic i col.lisiona amb aquests cossos i material.

L'Estel de Nadal:

Anàlisi detallada, fonamentada en els treballs de l'astrofísic Mark R. Kidger, dels possibles fenòmens astronòmics que, per la seva naturalesa i cronologia, poden explicar l'estranya aparició d'un brillant estel que, segons explica l'Evangeli, guià els Reis Mags d'Orient cap al lloc de naixement del Messies.

Càlcul de la distància Terra-Sol a partir d'observacions efectuades en ocasió d'un trànsit de Venus:

Al llarg de bona part de la història de l'astronomia moderna, les observacions dels trànsits de Venus, uns dels fenòmens més extraordinaris - per poc freqüents - de l'astronomia, foren la millor manera de determinar la distància que ens separa del Sol. Per aquesta raó, els països occidentals emprengueren costoses expedicions destinades a dur a terme les observacions oportunes. En aquest article s'explica detalladament un dels mètodes possibles per a efectuar aquest càlcul, amb les simplificacions necessàries per tal que pugui ésser entès pels lectors no especialitzats. Es requereixen, no obstants, coneixements bàsics de trigonometria i geometria.

Història dels trànsits:

Article sobre com van ésser descoberts els trànsits planetaris i sobre com els astrònoms han aconseguit obtenir informació a partir del mateixos al llarg dels darrers segles.

El calendari cristià o occidental:

Article sobre l'evolució del calendari que es fa servir actualment en el món occidental, el calendari gregorià. Es fa un recorregut complet des del primer calendari solar que coneixem, l'egipci, fins al que tenim avui, passant fonamentalment per la importantíssima reforma que suposà el calendari julià.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl