More topic actionsEdit   Attach

Material complementari a l'exposició "Viatge cap a l'univers fosc"

10è pòster: En busca de les ones gravitacionals

Pàgina principal de l'exposició

Pòsters en: CA ES EN PT IT

10 GW detection ca 1000.jpg

ENLLAÇOS:

màxim Com detecta LIGO les ones gravitacionals?
Una animació de com LIGO detecta les ones gravitacionals quan passen els observatoris. imatge: American Museum of Natural History)
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl