Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Material complementari a l'exposició "Viatge cap a l'Univers Fosc"

5è pòster: Els múltiples costats foscos de l'univers

Pàgina principal de l'exposició

Pòsters en: CA ES EN DE PT IT

05 DarkSide ca 1000.jpg

ENLLAÇOS:

màxim Simulacions de l'evolució de la matèria
En aquesta pàgina de vimeo de Rob Crain es poden trobar diverses pel·lícules de l'evolució de la matèria (incloent la matèria fosca) i la formació de l'estructura de l'univers. Són simulacions reals fetes per científics, no impressioni artístiques. La majoria d'aquestes simulacions deriven del projecte EAGLE.

màxim El projecte EAGLE
simulacions cosmològiques utilitzant superordinadors per entendre l'origen i evolució de les galàxies en l'univers. El porta a terme el Virgo Consortium.

màxim Dark side of the Universe, Scientific American Frontiers, del Discovery channel
Un documental que descriu com arribem a conèixer l'existència de la matèria fosca i l'energia fosca, algunes de les teories presentades per explicar aquests components enigmàtics de l'univers, i els experiments construïts per provar aquestes idees.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl