Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Star Party en Castellterçol

Castelltercol2016.jpeg

Observación de estrellas a cargo de J.M. Carrasco, E. Masana y Ignasi Pérez-Ràfols. Miembros ICCUB (IEEC-UB)

Día: 09/09/2016

Sitio: Castellterçol.

Actividad gratuita

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl