Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Cursos

  • Exercisis creats per l'ESA i l'ESO (versió en castellà i d'altres llengües europees).

  • Astronomynotes amb continguts complets (sense profunditat física ni matemàtica) i amb excel·lents il·lustracions.

  • Astro 161 : astronomia esfèrica i Sistema Solar (tractament descriptiu però ben il·lustrat).

  • Astro 162 : estrelles, galàxies i cosmologia (tractament descriptiu però ben il·lustrat).

  • CLEA : pràctiques d'astronomia per ordinador.

  • Astronomy Hypertextbook : Llibre en hipertext de la Universitat d'Oregon sobre astronomia. Inclou un laboratori interactiu de física amb applets de Java.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl