Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Punts d'observació

eclipsi logo min.JPG

Tornar

ECLIPSI PARCIAL:

  • Departament d'Astronomia i Meteorologia. Facultat de Física de la UB.
    C.\ Martí i Franquès núm. 1
    08028 Barcelona

ECLIPSI TOTAL:

  • As Sallum (Egipte)
  • Waw an Namus (Líbia)
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl