Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

"En busca del número que explica el universo"

Press

mŕxim


Map of the Milky Way made by Gaia (ESA/Gaia/DPAC)

09/06/2018

  • Source: La Vanguardia, Big Vang
  • Participate Jordi Miralda (ICRFEA_ICCUB), Xavier Luri (ICCUB [IEEC-UB])
  • Context: Hubble Constant measurement
  • Language: ES

Link with the article

-

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl