Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Marc Ribó: "Coets i astronautes"

astronautes-01.jpg

A cargo de: Marc Ribó Gomis

Título: “Coets i astronautes”

Sitio: Escola de la Concepció (Barcelona)

Fecha/Hora: 21/12/2016 - 15:00 -15:30

Charla dirigida a público escolar, cerrada al público general.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl