Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Marc Ribó: "Coets i astronautes"

astronautes-01.jpg

By: Marc Ribó Gomis

Totle: “Coets i astronautes”

Place: Escola de la Concepció (Barcelona)

Date/Time: 21/12/2016 - 15:00 -15:30

Talk addressed to school members, closed to general public.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl