Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

M. Ribó: "El Big Bang, les estrelles i els forats negres"

Conferencias

Charlas en centros educativos

planck planck16-003 500.jpg

Cosmic Reionization, ESA C. Carreau

A cargo de: Marc Ribó (ICCUB [IEEC-UB])

Fecha: 12/11/2018

Hora: -

Contexto: Proyecto “Com és l’Univers?”, 3r curso

Sitio:Escola Riera Alta, Santa Coloma de Gramenet 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl