Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

M. Ribó: "Contestant les vostres preguntes sobre l'Univers"

Visita a la classe de l’Espai i els Planetes

Talks

Talks in educative centres

planck planck16-003 500.jpg

NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (IPAC)

By: Marc Ribó (ICCUB [IEEC-UB])

Date: 18/10/2018

Time: -

Year: 1r first school

Place: Escola de la Concepció, Barcelona 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl