Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

J. Núñez: "Los telescopios: Colectores de radiación"

Xerrades

màxim

J. Núñez

A càrrec de: Jorge Núñez (ICCUB(IEEC-UB))

Data: 29/05/2018

Hora:

Lloc: Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, San Fernando, Cádiz.

Marc: curs 2018

Organitza: Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes

Web: http://www.academiadesanromualdo.com/menu.html

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl