More topic actionsEdit   Attach

J.M. Gómez-Cama:

"Nanosatčl·lits"

Astronomia a la rādio i la TV

māxim Emissions: Dc.19 juny (22h) i Dm.23 (24h)ENDCOLOR%

A cārrec de: J.M. Gómez-Cama,Institut de Cičncies del Cosmos (ICCUB [IEEC-UB])

Programa: "L'altra Rādio" de Rādio 4

(catalā)

Resum:

José.M Gómez,coordinador de la 4a Barcelona TechnoWeek, de l'Institut de Cičncies del Cosmos de la Universitat de Barcelona, participa al programa ŦL'altra rādioŧ de Rādio 4, enregistrat al Nanosatlab de la UPC.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl