Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Horari Civil

Tornar

Per Salvador Ribas

L'horari civil peninsular estàndard, el que coneixem per horari d'hivern, es mesura sumant una hora al considerat Temps Universal (TU) o altrament dit el Temps de Greenwich (GMT) . Durant el període estival, per qüestions d'estalvi energètic, avancem els nostres rellotges una hora; de manera que ens situem dues hores per davant de l'horari de Temps Universal.

Segons la Directiva 2000/84/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de gener de 2001, el canvi d'horari es realitzarà avançant una hora l'últim diumenge de març (les 2 de la matinada hora peninsular passen a ser les 3) i endarrerint-lo una hora l'últim diumenge d'octubre (les 3 de la matinada hora peninsular passen a ser les 2). El Real Decret 236/2002, d'1 de març, publicat en el BOE del 2 de març de 2002, estableix aquesta directiva europea de manera indefinida, quedant els canvis d'horari fixats per les següents dates:

- 2013: diumenges 31 de març i 27 d'octubre.
- 2014: diumenges 30 de març i 26 d'octubre.
- 2015: diumenges 29 de març i 25 d'octubre.
- 2016: diumenges 27 de març i 30 d'octubre
- 2017: diumenges 26 de març i 29 d'octubre.
- 2018: diumenges 25 de març i 28 d'octubre
- 2019: diumenges 31 de març i 27 d'octubre
- 2020: diumenges 29 de març i 25 d'octubre

Aquestes qüestions s'apliquen igualment a les Illes Canàries però cal tenir en compte que allà sempre els rellotges corren una hora endarrerits respecte a la Península Ibèrica.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl