Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Els exoplanetes podrien tenir oceans com els de la Terra?

Notícies

21/04/2017

màxim

Perquè la superfície d’un planeta pugui tenir àrees extenses tant de terra com d’aigua, es necessita un equilibri delicat entre el volum d’aigua que reté i les dimensions de les conques oceàniques. En el conjunt de planetes amb aigua, cada una d’aquestes quantitats pot variar considerablement. Encara es desconeix la raó per la qual els valors de la Terra estan en ple equilibri. En un article publicat a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (Oxford University Press), l’autor, Fergus Simpson, investigador de l’Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB), ha construït un model estadístic —basat en l’estadística bayesiana— per predir la divisió entre terra i aigua en exoplanetes habitables.

Aquest model prediu que la majoria de planetes habitables estan dominats per oceans que en cobririen més del 90 % de la superfície (en un interval de fiabilitat del 95 %). Simpson arriba a aquesta conclusió perquè la Terra és a prop del límit dels planetes que contenen aigua, un règim en què l’existència de la nostra espècie ja no seria viable. «Un escenari en què la Terra tingués menys aigua que altres planetes habitables seria coherent amb els resultats de les simulacions, i podria explicar per què alguns planetes són menys densos del que s’esperava», explica Simpson.

En aquest treball, l’investigador de l’ICCUB aplica el principi de selecció antròpica, una idea principalment aplicada en l’àmbit cosmològic i que defensa que qualsevol teoria vàlida sobre l’Univers ha de ser coherent amb l’existència de l’ésser humà. «Basant-nos en el fet que els oceans cobreixen el 71 % de la Terra, trobem bastantes proves per defensar la hipòtesi que els efectes de la selecció antròpica funcionen», explica Simpson.

Per fer l’experiment amb el model estadístic, l’investigador de l’ICCUB ha tingut en compte algunes observacions, com ara el cicle de l’aigua o els processos de l’erosió i la deposició. També ha presentat una aproximació estadística per calcular l’àrea habitable decreixent per als planetes amb oceans més petits, ja que comencen a estar dominats pels deserts.

En aquest estudi, Simpson se centra en l’efecte de la selecció que inclou l’àrea coberta pels oceans. «Ens queda molt per comprendre de l’evolució de la vida, però no ens hem de limitar a creure que tots els planetes habitables tenen la mateixa capacitat de tenir vida intel·ligent», conclou.

Enllaços:

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl