Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Roberto Emparan: Jesucristo Vs. Newton

Astronomia a la ràdio i la TV

màxim

L'investigador de l'ICCUB, Roberto Emparan, parla sobre Newton al programa "A vivir que son dos días" secció "Burque al cubo" de la cadena Ser del dia 8 de gener de 2017.

El programa dedica un espai a aquest científic en motiu de la coincidència de les dates de celebració del naixement de Newton i de Jesucrist.

* Enllaç amb el programa* (cast.)

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl