Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Start Presentation

Slide 1: Eclipse total de Luna, 21 febrero 2008, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatge1.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el evento

Slide 2: Eclipse total de Luna, 21 febrero 2008, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatge2.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el evento

Slide 3: Eclipse total de Luna, 21 febrero 2008, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatge3.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el evento

Slide 4: Eclipse total de Luna, 21 febrero 2008, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatge4.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el evento

Slide 5: Eclipse total de Luna, 21 febrero 2008, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatge5.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el evento

Slide 6: Eclipse total de Luna, 21 febrero 2008, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatge6.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el evento

Slide 7: Eclipse total de Luna, 21 febrero 2008, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatge7.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el evento

Slide 8: Eclipse total de Luna, 21 febrero 2008, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatge8.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el evento

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl