Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

E. Salvador: "Cosmologia des dels pobles primitius fins els descobriments recents"

Charlas en centros educativos
Charlas

Cosmo Hist.jpg

Composición de CMB (ESA/Planck) y cosmología Hebrea (N. F. Gier)

A cargo de: E. Salvador- (ICCUB (IEEC-UB))

Sitio: Aules Gent Gran, UPC Terrassa (11/01/2018)

Organiza: Associación Actes

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl