Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiķ a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

E. Salvador: "Cosmologia des dels pobles primitius fins els descobriments recents"

Talks in educational centres
Talks

Cosmo Hist.jpg

Composition of CMB (ESA/Planck) and Hebrew Cosmology (N. F. Gier)

By: E. Salvador- (ICCUB (IEEC-UB))

Place: Aules Gent Gran, UPC Terrassa (11/01/2018)

Organizes: Associaciķ Actes

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl