Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

E. Salvador: "Formació de galaxies i reionització"

Conferencias
Charlas en centros educativos

Warped galaxy.jpg
NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA);
Agradecimiento: C. Conselice (U. Wisconsin/STScI)

A cargo de: Eduard Salvador, ICCUB [IEEC-UB]

Fecha: 23/01/2019

Ubicación: Agrupació astronómica de Sabadell

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl