Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

E. Salvador: "Formació de galaxies i reionització"

Talks
Talks in educational centres

Warped galaxy.jpg
NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA);
Acknowledgements: C. Conselice (U. Wisconsin/STScI)

By Eduard Salvador, ICCUB [IEEC-UB]

Date: 23/01/2019

Ubication: Agrupació astronómica de Sabadell

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl