Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

"Los 3 fenómenos físicos que se esconden tras una puesta de sol"

Press

màxim


Triple green ray / MILA ZINKOVA

21/06/2018

  • Source: El Periódico
  • By Eduard Masana, researcher at the Institute of Cosmos Sciences, ICCUB [IEEC-UB]
  • Context: "Diari Astronòmic", by Eduard Masana and Salvador Ribas
  • Language: ES

LINK

Related Material

Other articles by Eduard Masana in the Periódico

Other articles by Salvador Ribas in the El Periódico

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl