Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

(estem a master)

Latitud Graus: Minuts: Segons:  
Longitud Graus: Minuts: Segons:  
Latitud decimal Longitud decimal

0.8 dividit per 2 (0.4)

0.4 (0.4)

i (tots són diferents!!)

4.34 (4.34)
4.034 (4.034)
4.304 (4.304)
4.0034 (4.0034)
16.136 (16.136)
17.36 (17.36)

(arrodonint)

-12 (-13)
-13 (-13)

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl