Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Troba les teves coordenades geogràfiques:

Espanya - El món

El valor per defecte no actua com a valor fins que l'envies

Entra els valors:

Latitud Graus: Minuts: Segons:  
Longitud Graus: Minuts: Segons:  
         
Latitud decimal ERROR: Unterminated <> operator    
Longitud decimal ERROR: Unterminated <> operator  
     
Hora ( TU ) Hores: Minuts: Segons:  
Data Dia _ : Mes _ : Any __ :  
                 

Càlculs intermitjos:

T   -18.9905681040383
SS   -45571.6765949035

EL resultat de ST no és bo, perquè utilitza la funció INT que no arrodoneix per sota en el cas de negatius

ST   -19.6765949035016
GSTH   -19
GSTM   -40
GSTS   -56.2827365944157

SA   ERROR: Bareword "ee" not allowed while "strict subs" in useBareword "eee" not allowed while "strict subs" in use
SA1   ERROR: syntax error, near "<>"
SA2   ERROR: Unterminated <> operator
SA3   ERROR: syntax error, near "<>"
TSH   ERROR: syntax error, near "<>"
TSM   ERROR: syntax error, near "<>"
TSS   ERROR: syntax error, near "<>"

Resultats:

Dia Julià   ERROR: Search pattern not terminated
Temps Sideri (Greenwich) -19 h -40 m -56.2827365944157 s
Temps sideri local ERROR: syntax error, near "<>" h ERROR: syntax error, near "<>" m ERROR: syntax error, near "<>" s

L'arrodoniment amb ROUND no val tampoc.

No sé fer funcionar el botó de netejar

0.4
4.34
4.034
4.304
4.0034
16.136
17.36
10.068
10.068 -12

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl