Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

C. Jordi: La Galŕxia on vivim

Talks
Talks in educative centres

406959 PD7YNJ 358 02.jpg

By: Carme Jordi Nebot - (ICCUB (IEEC-UB))

Date: 22/02/2019

Time: de 11.30 a 12.30

Ubication: Escola Pública Sagrada Família, Barcelona

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl