Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Quaderns didàctics

Tornar

A més dels plafons, a l'exposició virtual l'acompanyen uns quaderns didàctics especialment elaborats per a la ocasió, en els que es tracten diferents temes des d'una perspectiva educativa:

tapa OBSERVACI.jpg GRAVITACI.jpg tapa LENTS.jpg

LLEI DE HUBBLE.jpg PORTADA RADIOTELESCOPI.jpg PORTADA SATURN.jpg

EL SOL I LENERGIA SOLAR.jpg
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl