More topic actionsEdit   Attach

"Vida i mort de les estrelles"

Astronomia a la rādio30/06/2019

  • Font: ŦSón 4 diesŧ Rādio 4
  • A cārrec de Xavier Luri, director de l'Institut de Cičncies del Cosmos, ICCUB
  • Idioma: CA

Podcast

Entrevista amb el director de l'ICCUB, Xavier Luri, sobre la vida i la mort de les estrelles.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl