Difference: ServiAstro (1 vs. 2)

Revision 206 Feb 2015 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Deleted:
<
<

ServiAstro

 
Changed:
<
<

ServiAstro és el lloc web de divulgació de l'astronomia del Departament d'Astronomia i Meteorologia (DAM) de la Universitat de Barcelona.

Oferim informació dels fenòmens astronòmics, passats i futurs, observables des de Catalunya, aixà­ com dels més importants, independentment de la zona geogràfica de visibilitat. En alguns casos d'especial rellevància, com trànsits planetaris o eclipsis de Sol i de Lluna, ServiAstro ofereix retransmissions en directe via Internet, de les quals se'n pot gaudir també posteriorment, gràcies a les nostres galeries.

A més, a ServiAstro s'anuncien les activitats de divulgació realitzades pel (DAM) i hi trobareu un recull d'efemèrides astronòmiques, eines de càlcul astronòmic, notí­cies, les respostes a les preguntes més freqüents sobre diversos temes i enllaços a multitud d'altres llocs web sobre astronomia, organitzats en seccions.

>
>

ServiAstro

ServiAstro is the website for public outreach on astronomy of the Institut of Cosmos Sciences and the Quantum Physics and Astrophysics Department (FQA) of the University of Barcelona.

It offers information about the past and future astronomical events visible from Catalonia. Also about the most important ones, no matter the geographical visibility. In some especially outstanding cases, such as planetary transits or Solar and Lunar eclipses, ServiAstro offers live webcasts which can be enjoyed anytime, thanks to our permanent galleries.

Furthermore, ServiAstro publish the public outreach activities carried out by the (FQA). Visitors will find a compilation of astronomical ephemerides, tools for astronomical calculations, news, answers to frequently asked questions and links to lots of other websites about astronomy, organized in sections.

Revision 106 Feb 2015 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

ServiAstro

ServiAstro és el lloc web de divulgació de l'astronomia del Departament d'Astronomia i Meteorologia (DAM) de la Universitat de Barcelona.

Oferim informació dels fenòmens astronòmics, passats i futurs, observables des de Catalunya, aixà­ com dels més importants, independentment de la zona geogràfica de visibilitat. En alguns casos d'especial rellevància, com trànsits planetaris o eclipsis de Sol i de Lluna, ServiAstro ofereix retransmissions en directe via Internet, de les quals se'n pot gaudir també posteriorment, gràcies a les nostres galeries.

A més, a ServiAstro s'anuncien les activitats de divulgació realitzades pel (DAM) i hi trobareu un recull d'efemèrides astronòmiques, eines de càlcul astronòmic, notí­cies, les respostes a les preguntes més freqüents sobre diversos temes i enllaços a multitud d'altres llocs web sobre astronomia, organitzats en seccions.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl