Difference: MetodEcsolca (2 vs. 3)

Revision 320 Feb 2015 - EduardMasana

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 15 to 15
 
phole.gif
  • També es pot observar mitjançant un telescopi convenientment equipat amb filtres solars de gran qualitat.
  • Si no volem fer servir telescopi es pot fer l'observació amb les ulleres específiques d'observació solar o els filtres de soldador més foscos (núm.14).
Added:
>
>

META FILEATTACHMENT attachment="ulleresEclipsi" attr="h" comment="Ulleres eclipsi" date="1424427548" name="ulleresEclipsi" path="ulleresEclipsi" size="32995" user="EduardMasana" version="1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl