Difference: LVerdeLWLprizeca (1 vs. 3)

Revision 321 May 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

La professora Licia Verde ha estat guardonada amb el premi 2019 Lodewijk Woltjer Lecture

(14/03/2019)

Line: 13 to 13
 

Changed:
<
<
Va ser professora a la Universitat de Pennsilvània (2004) i, a la tardor del 2007, esdevingué professora ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) de Barcelona. Des del 2010 dirigeix ​​el Grup de Cosmologia i d'Estructures de Gran Escala a l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona. Ha rebut dues ajudes ERC IDEAS: Starting (2009) i Consolidator (2016). Ha compartit amb l'equip WMAP el premi Gruber Cosmology prize (2012) and the 2018 Breakthrough prize for Fundamental Physics. Va estar entre els investigadors Thompson Reuters ISI més citats el 2015. Va rebre la medalla Narcis Monturiol 2017 i el Premi Nacional de Recerca 2018, que reconeix un investigador que recentment ha contribuït significativament i internacionalment a l'avenç d'una disciplina científica en qualsevol dels seus camps: ciències humanes i socials, ciències de la vida i salut, enginyeria i tecnologia i ciències experimentals. És membre de la Young Academy of Europe.
>
>
Va ser professora a la Universitat de Pennsilvània (2004) i, a la tardor del 2007, esdevingué professora ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) de Barcelona. Des del 2010 dirigeix el Grup de Cosmologia i d'Estructures de Gran Escala a l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona. Ha rebut dues ajudes ERC IDEAS: Starting (2009) i Consolidator (2016). Ha compartit amb l'equip WMAP el premi Gruber Cosmology prize (2012) and the 2018 Breakthrough prize for Fundamental Physics. Va estar entre els investigadors Thompson Reuters ISI més citats el 2015. Va rebre la medalla Narcis Monturiol 2017 i el Premi Nacional de Recerca 2018, que reconeix un investigador que recentment ha contribuït significativament i internacionalment a l'avenç d'una disciplina científica en qualsevol dels seus camps: ciències humanes i socials, ciències de la vida i salut, enginyeria i tecnologia i ciències experimentals. És membre de la Young Academy of Europe.
  La professora Licia Verde és una cosmòloga que aborda qüestions com l'origen, la composició i l'evolució de l'Univers, amb especial atenció a la metodologia estadística.

Revision 214 Mar 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Changed:
<
<

Prof. Licia Verde is awarded the 2019 Lodewijk Woltjer Lecture

>
>

La professora Licia Verde ha estat guardonada amb el premi 2019 Lodewijk Woltjer Lecture

  (14/03/2019)
Line: 7 to 7
 8a0f9740-dcee-4f5e-a274-022628318fa4.jpg
Licia Verde
Changed:
<
<
The 2019 Lodewijk Woltjer Lecture is awarded to Prof. Licia Verde (ICREA at University of Barcelona, Spain) for outstanding work in cosmology, especially in the study of the cosmic microwave background and the large-scale structure of the Universe.
>
>
El premi 2019 Lodewijk Woltjer Lecture ha estat concedit a la investigadora Licia Verde (ICREA a l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona) pel seu treball destacat en cosmologia, especialment en l’estudi del fons còsmic de microones i l’estructura a gran escala de l’Univers.
 
Changed:
<
<
Licia Verde was born in Venice, Italy in 1971; she graduated in physics from the University of Padova (1996) and defended her PhD thesis at the University of Edinburgh in 2000. She then moved for postdoctoral appointments at Rutgers University and Princeton University where she was Chandra Fellow and Spitzer fellow.
>
>
Licia Verde va néixer a Venècia, Itàlia el 1971; es va graduar en física per la Universitat de Padova (1996) i va defensar la seva tesi a la Universitat d'Edimburg el 2000. Després es va fer estades postdoctorals a la Universitat de Rutgers i a la Universitat de Princeton, on va ser Chandra Fellow i Spitzer fellow. Allà va aprofitar l’oportunitat d’unir-se a l’equip científic de WMAP.
 
Changed:
<
<
There she seized the opportunity to join the WMAP science team. She became faculty at University of Pennsylvania (2004) and then, in the fall of 2007, a professor at ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) in Barcelona. Since 2010 she leads the Cosmology and Large Scale Structure Group at the Instituto de Ciencias del Cosmos of University of Barcelona. She is the recipient of two ERC IDEAS grants: Starting (2009) and Consolidator (2016). She has shared with the WMAP team the Gruber Cosmology prize (2012) and the 2018 Breakthrough prize for Fundamental Physics. She was among the Thompson Reuters ISI Highly cited researchers in 2015. She was awarded the 2017 Narcis Monturiol medal and the 2018 Premi Nacional de Recerca, that recognises a researcher who has recently contributed significantly and internationally to the advancement of a scientific discipline in any of its fields: human and social sciences, life sciences and health, engineering and technology and experimental sciences. She is a member of the Young Academy of Europe.
>
>
Va ser professora a la Universitat de Pennsilvània (2004) i, a la tardor del 2007, esdevingué professora ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) de Barcelona. Des del 2010 dirigeix ​​el Grup de Cosmologia i d'Estructures de Gran Escala a l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona. Ha rebut dues ajudes ERC IDEAS: Starting (2009) i Consolidator (2016). Ha compartit amb l'equip WMAP el premi Gruber Cosmology prize (2012) and the 2018 Breakthrough prize for Fundamental Physics. Va estar entre els investigadors Thompson Reuters ISI més citats el 2015. Va rebre la medalla Narcis Monturiol 2017 i el Premi Nacional de Recerca 2018, que reconeix un investigador que recentment ha contribuït significativament i internacionalment a l'avenç d'una disciplina científica en qualsevol dels seus camps: ciències humanes i socials, ciències de la vida i salut, enginyeria i tecnologia i ciències experimentals. És membre de la Young Academy of Europe.
 
Changed:
<
<
Prof. Licia Verde is a cosmologist who addresses questions such as origin, composition and evolution of the Universe, with special attention to statistical methodology.
>
>
La professora Licia Verde és una cosmòloga que aborda qüestions com l'origen, la composició i l'evolució de l'Univers, amb especial atenció a la metodologia estadística.
 
Changed:
<
<
Shortly after graduating from her PhD, Verde made her mark by analysing a powerful but incredibly challenging statistical property of galaxy surveys related to higher-order correlations. She showed that galaxies of the Anglo Australian Two-degrees galaxy redshiftsurvey (the largest three-dimensional galaxy survey available then) trace the distribution ofthe elusive yet ubiquitous dark matter (which makes up to about 80% of the mass of theUniverse). This result indicated that the galaxy distribution can be used to study the dark matter one.
>
>
Poc després d'obtenir la seva tesi doctoral, Verde va analitzar una poderosa i increïble propietat estadística dels estudis galàctics relacionada amb correlacions d'ordre superior. Va mostrar que les galàxies de l'estudi anglo- australià de dos graus de desplaçament al vermell (l'estudi més gran tridimensional de galàxia disponible llavors) tracen la distribució de la matèria fosca evasiva encara que omnipresent (que representa aproximadament el 80% de la massa del univers). Aquest resultat indica que la distribució de galàxies es pot utilitzar per estudiar la matèria fosca.
 
Changed:
<
<
Prof. Verde then joined the science team of the Microwave Anisotropy Probe (later renamed Wilkinson Microwave Anisotropy probe WMAP). Verde participated in analysis and interpretation of the Cosmic Microwave Background data from the WMAP satellite. This analysis was pivotal in establishing what is today the standard cosmological model. In this model, the Universe is composed of dark matter and dark energy and the standard matter, as we know it, makes up to only about 5% of the Universe. The galaxies and large scale structure we see today arose from tiny initial quantum fluctuations that got amplified by gravity over 13.7 billion years of evolution.
>
>
Licia Verde es va unir aleshores a l'equip científic de la sonda Microwave Anisotropy Probe (més tard es va denominar Wilkinson Microwave Anisotropy probe). Verde va participar en l'anàlisi i la interpretació de les dades de Fons Còsmic de Microones del satèl·lit WMAP. Aquest anàlisi va ser fonamental per establir el que avui és el model cosmològic estàndard. En aquest model, l’Univers està compost de matèria fosca i energia fosca i la matèria estàndard, com la coneixem, només suposa aproximadament el 5% de l’Univers. Les galàxies i les estructures a gran escala que veiem avui van sorgir de diminutes fluctuacions quàntiques inicials que es van amplificar per la gravetat al llarg dels 13.700 milions d’anys d’evolució.
 
Changed:
<
<
Prof. Licia Verde then turned her attention to developing rigorous statistical tools to analyse surveys of the Universe and thus connect theoretical models to the observations. Thanks to two ERC grants she has established a vibrant and highly international research group in physical cosmology at the University of Barcelona. Under her lead, the group has contributed to some of the most important results from the Baryon Acoustic Oscillations Survey, part of the Sloan Digital Sky Survey: measurements of the expansion history of the Universe and the formation of cosmological structures as well as constraint on cosmological parameters describing structure and detailed composition of the Cosmos. Her group is now involved with two forthcoming surveys: the Dark Energy Spectroscopic Instrument survey and the Euclid mission. These surveys will provide detailed three dimensional maps of galaxies and large-scale cosmological structures covering unprecedented volume: the survey volume being a sizeable fraction of the entire observable Universe. If WMAP marked the inception of precision cosmology, the advent of such large surveys is propelling cosmology in the “big data” era.
>
>
La professora Licia Verde va enfocar la seva atenció en desenvolupar eines estadístiques rigoroses per analitzar els estudis de l’Univers i, per tant, connectar models teòrics a les observacions. Gràcies a dues beques ERC, ha creat un grup de recerca internacional en cosmologia física a la Universitat de Barcelona. Sota el seu lideratge, el grup ha contribuït a obtenir alguns dels resultats més importants de l'estudi Baryon Acoustic Oscillations Survey, que forma part del projecte d'investigació Sloan Digital Sky Survey: mesures de la història d’expansió de l’univers i la formació d’estructures cosmològiques, així com de la restricció dels paràmetres cosmològics que descriuen l'estructura i la composició detallada del Cosmos. El seu grup està involucrat en dos projectes: Dark Energy Spectroscopic Instrument survey i la missió Euclid. Aquests estudis proporcionaran mapes tridimensionals detallats de galàxies i estructures cosmològiques a gran escala que cobreixen un volum sense precedents: essent el volum de l’estudi una fracció considerable de tot l’univers observable. Si WMAP va marcar l’inici de la cosmologia de precisió, l’arribada d’aquests estudis de grans dimensions impulsa la cosmologia a l’era "big data".
 
Changed:
<
<
Prof. Licia Verde has supervised 7 master students, has or is supervising 7 PhD students and mentoring 20 externally recruited postdocs. She is a promoter of Girls in Science, Technology, Engineering, and Mathematics disciplines, she is passionate about outreach and science communication especially to young ages, diversity and inclusion in the workplace and the future of scholarly communication.
>
>
La professora Licia Verde ha supervisat 7 estudiants de màster, té o està supervisant 7 estudiants de doctorat i ha assessorat 20 postdocs d'incorporació externa. Promou vocacions STEM (Girls in Science, Technology, Engineering, and Mathematics), és una apassionada de la comunicació científica, de la divulgació especialment per a joves, la diversitat i la inclusió en el lloc de treball i el futur de la comunicació acadèmica.
 

Revision 114 Mar 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Prof. Licia Verde is awarded the 2019 Lodewijk Woltjer Lecture

(14/03/2019)

8a0f9740-dcee-4f5e-a274-022628318fa4.jpg

Licia Verde

The 2019 Lodewijk Woltjer Lecture is awarded to Prof. Licia Verde (ICREA at University of Barcelona, Spain) for outstanding work in cosmology, especially in the study of the cosmic microwave background and the large-scale structure of the Universe.

Licia Verde was born in Venice, Italy in 1971; she graduated in physics from the University of Padova (1996) and defended her PhD thesis at the University of Edinburgh in 2000. She then moved for postdoctoral appointments at Rutgers University and Princeton University where she was Chandra Fellow and Spitzer fellow.

There she seized the opportunity to join the WMAP science team. She became faculty at University of Pennsylvania (2004) and then, in the fall of 2007, a professor at ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) in Barcelona. Since 2010 she leads the Cosmology and Large Scale Structure Group at the Instituto de Ciencias del Cosmos of University of Barcelona. She is the recipient of two ERC IDEAS grants: Starting (2009) and Consolidator (2016). She has shared with the WMAP team the Gruber Cosmology prize (2012) and the 2018 Breakthrough prize for Fundamental Physics. She was among the Thompson Reuters ISI Highly cited researchers in 2015. She was awarded the 2017 Narcis Monturiol medal and the 2018 Premi Nacional de Recerca, that recognises a researcher who has recently contributed significantly and internationally to the advancement of a scientific discipline in any of its fields: human and social sciences, life sciences and health, engineering and technology and experimental sciences. She is a member of the Young Academy of Europe.

Prof. Licia Verde is a cosmologist who addresses questions such as origin, composition and evolution of the Universe, with special attention to statistical methodology.

Shortly after graduating from her PhD, Verde made her mark by analysing a powerful but incredibly challenging statistical property of galaxy surveys related to higher-order correlations. She showed that galaxies of the Anglo Australian Two-degrees galaxy redshiftsurvey (the largest three-dimensional galaxy survey available then) trace the distribution ofthe elusive yet ubiquitous dark matter (which makes up to about 80% of the mass of theUniverse). This result indicated that the galaxy distribution can be used to study the dark matter one.

Prof. Verde then joined the science team of the Microwave Anisotropy Probe (later renamed Wilkinson Microwave Anisotropy probe WMAP). Verde participated in analysis and interpretation of the Cosmic Microwave Background data from the WMAP satellite. This analysis was pivotal in establishing what is today the standard cosmological model. In this model, the Universe is composed of dark matter and dark energy and the standard matter, as we know it, makes up to only about 5% of the Universe. The galaxies and large scale structure we see today arose from tiny initial quantum fluctuations that got amplified by gravity over 13.7 billion years of evolution.

Prof. Licia Verde then turned her attention to developing rigorous statistical tools to analyse surveys of the Universe and thus connect theoretical models to the observations. Thanks to two ERC grants she has established a vibrant and highly international research group in physical cosmology at the University of Barcelona. Under her lead, the group has contributed to some of the most important results from the Baryon Acoustic Oscillations Survey, part of the Sloan Digital Sky Survey: measurements of the expansion history of the Universe and the formation of cosmological structures as well as constraint on cosmological parameters describing structure and detailed composition of the Cosmos. Her group is now involved with two forthcoming surveys: the Dark Energy Spectroscopic Instrument survey and the Euclid mission. These surveys will provide detailed three dimensional maps of galaxies and large-scale cosmological structures covering unprecedented volume: the survey volume being a sizeable fraction of the entire observable Universe. If WMAP marked the inception of precision cosmology, the advent of such large surveys is propelling cosmology in the “big data” era.

Prof. Licia Verde has supervised 7 master students, has or is supervising 7 PhD students and mentoring 20 externally recruited postdocs. She is a promoter of Girls in Science, Technology, Engineering, and Mathematics disciplines, she is passionate about outreach and science communication especially to young ages, diversity and inclusion in the workplace and the future of scholarly communication.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl