Difference: ItineranciaGaiaca (64 vs. 65)

Revision 6527 Jul 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Itinerància de la versió catalana de l'exposició

"Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

NOUS PÒSTERS! NOVA EDICIÓ! NOU FORMAT!

Tornar

Changed:
<
<
>
>
 
Changed:
<
<

També disponible el calendari de totes les exposicions
>
>

També disponible el calendari de totes les exposicions

 
Changed:
<
<
>
>
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl