Difference: CalendariCristiaca (3 vs. 4)

Revision 422 Nov 2010 - DaniMolina

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebMonografies"
<--  
-->
Deleted:
<
<
Català Castellano English
 

El calendari cristià o occidental

A càrrec de Toni Barrera

Line: 119 to 116
 

Notes dels editors

  1. El verb endarrerir s'utilitza aquí amb el significat següent: quatre anys després de la coincidència de l'orto helíac de Sotis amb l'inici de l'any civil egipci, aquest últim es produïa un dia abans del primer. ( Tornar al text)
  2. S'entén aquí per període sòtic el temps que transcorre entre dos ortos helíacs de Sotis esdevinguts el mateix dia del calendari civil egipci. ( Tornar al text)
Added:
>
>
META TOPICMOVED by="DaniMolina" date="1290443150" from="ServiAstro.CalendariCristia" to="ServiAstro.CalendariCristiaca"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl