Difference: BernalSabadell2018ca ( vs. 1)

Revision 128 Sep 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->

Jose Luis Bernal:

"A quina velocitat s'expandeix l'univers?"

Conferències

màxim

Resum:

La velocitat d'expansió de l'Univers torna a ser una incògnita que pot ser clau en el futur de la cosmologia. Les mesures d'aquesta velocitat a l'Univers proper no coincideixen amb els valors que s'obtenen de les observacions del fons de radiació de microones si s'utilitza el model cosmològic estàndard que, d'altra banda, descriu amb una precisió increïble la resta d'observacions. Aquest és un tema crucial en cosmologia, atès que pot ser la pista de que el model cosmològic actual és insuficient i que hi ha una nova física que hem de descobrir i descriure per comprendre l'Univers.

José Luis Bernal és cosmòleg i està fent el doctorat a la Universitat de Barcelona i a l'Institut de Ciències del Cosmos centrant-se en diversos temes relacionats amb l'estudi de l'energia fosca, la matèria fosca i la física dels orígens de l'Univers.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl