Difference: AmbAdossiersca (3 vs. 4)

Revision 425 Nov 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 8 to 8
  A més dels plafons, a l'exposició virtual l'acompanyen uns quaderns didàctics especialment elaborats per a la ocasió, en els que es tracten diferents temes des d'una perspectiva educativa:
Changed:
<
<
tapa OBSERVACI.jpg GRAVITACI.jpg tapa LENTS.jpg
>
>
tapa OBSERVACI.jpg GRAVITACI.jpg tapa LENTS.jpg
 
Changed:
<
<
LLEI DE HUBBLE.jpg PORTADA RADIOTELESCOPI.jpg PORTADA SATURN.jpg
>
>
LLEI DE HUBBLE.jpg PORTADA RADIOTELESCOPI.jpg PORTADA SATURN.jpg
 
Changed:
<
<
EL SOL I LENERGIA SOLAR.jpg
>
>
EL SOL I LENERGIA SOLAR.jpg
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl