Difference: AmbAdossiersca (2 vs. 3)

Revision 306 Feb 2013 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 8 to 8
  A més dels plafons, a l'exposició virtual l'acompanyen uns quaderns didàctics especialment elaborats per a la ocasió, en els que es tracten diferents temes des d'una perspectiva educativa:
Changed:
<
<
tapa OBSERVACI.jpg GRAVITACI.jpg tapa LENTS.jpg LLEI DE HUBBLE.jpg
PORTADA RADIOTELESCOPI.jpg PORTADA SATURN.jpg EL SOL I LENERGIA SOLAR.jpg
>
>
tapa OBSERVACI.jpg GRAVITACI.jpg tapa LENTS.jpg

LLEI DE HUBBLE.jpg PORTADA RADIOTELESCOPI.jpg PORTADA SATURN.jpg

EL SOL I LENERGIA SOLAR.jpg
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl