Difference: AmbAdossiersca (1 vs. 2)

Revision 227 Sep 2012 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Revision 127 Sep 2012 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->

Quaderns didàctics

Tornar

A més dels plafons, a l'exposició virtual l'acompanyen uns quaderns didàctics especialment elaborats per a la ocasió, en els que es tracten diferents temes des d'una perspectiva educativa:

tapa OBSERVACI.jpg GRAVITACI.jpg tapa LENTS.jpg LLEI DE HUBBLE.jpg
PORTADA RADIOTELESCOPI.jpg PORTADA SATURN.jpg EL SOL I LENERGIA SOLAR.jpg
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl